​บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด (“ไทคิชา (ประเทศไทย)”) ขอกำหนดให้ใช้ “นโยบายสื่อสังคมสำหรับผู้ใช้ของไทคิชา (ประเทศไทย)” ฉบับนี้ (“นโยบายฯ”) เกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายสังคมหรือไซต์ (Site) เครือข่ายสังคมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดย บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด (“SNS”) สำหรับผู้ใช้ ทั้งนี้ นโยบายฯ นี้ประกอบด้วย “หลักการ” และ “แนวทาง” และบริษัทจะบังคับใช้นโยบายฯ ฉบับนี้ทั้งหมดเป็นสำคัญ โดยจะเผยแพร่นโยบายฯ นี้อย่างแพร่หลายทั่วโลก

หลักการ

1. วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในสื่อสังคม
ไทคิชา (ประเทศไทย) มุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทที่จะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นเวลายาวนาน โดยอาศัยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับไทคิชา (ประเทศไทย) ผ่านสื่อสังคมและการสนทนาแลกเปลี่ยนกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ไทคิชา (ประเทศไทย) จะมีส่วนร่วมในสื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเพื่อวัตถุประสงค์สามประการดังต่อไปนี้
 • เพื่อให้เข้าใจความคิดเห็นของลูกค้าและคำร้องขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไทคิชา (ประเทศไทย) และทำความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าต้องการที่จะได้รับอย่างแท้จริง
 • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของไทคิชา (ประเทศไทย) เป็นที่รู้จักสำหรับลูกค้ามากขึ้น
 • เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อคุณค่าของตราสินค้าของไทคิชา (ประเทศไทย) ด้วยการสื่อสารกับลูกค้า
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะช่วยไทคิชา (ประเทศไทย) ในการแก้ปัญหาของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น และนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นของไทคิชา (ประเทศไทย)
ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา ไทคิชา (ประเทศไทย) จะมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณค่าทั้งภายนอกและภายในของพนักงานแต่ละรายให้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทั้งของปัจเจกชนและสังคม
2. ทัศนคติในการใช้สื่อสังคม
ไทคิชา (ประเทศไทย) เข้าใจว่าสื่อสังคมนั้นเป็นสถานที่สำหรับการติดต่อสื่อสารซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อมโยงของปัจเจกชนและถูกเผยแพร่ทั่วโลก และเมื่อข้อมูลใดได้ถูกเผยแพร่ไปแล้วจะไม่สามารถลบได้อย่างสมบูรณ์

แนวทาง

ไทคิชา (ประเทศไทย) ได้กำหนดแนวทางสำหรับผู้ใช้ทุกคน เพื่อแสดงให้เห็นถึงทัศนคติเกี่ยวกับภาพรวมของการมีส่วนร่วมในสื่อสังคม ผู้ใช้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสื่อสังคมจะต้องมีความเข้าใจในแนวทางและต้องใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและมีสัมมาคารวะในการเข้าร่วมในสื่อสังคม

ผู้ใช้ทุกคนจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
3. ด้วยการใช้ SNS ผู้ใช้รับรองว่าผู้ใช้ได้อ่านและเข้าใจนโยบายฯ ฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และตกลงที่จะผูกพันตนและปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้ตลอดเวลาที่ใช้ SNS
4. การมีส่วนร่วมใด ๆ ของผู้ใช้ใน SNS นั้นเป็นความรับผิดชอบและความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และไทคิชา (ประเทศไทย) จะไม่รับผิดต่อการมีส่วนร่วมใด ๆ ของผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องไม่กล่าวข้อความหรือกระทำการในลักษณะใด ๆ ที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าการกระทำของผู้ใช้นั้นเป็นการกระทำการแทน หรือได้รับการอนุมัติ หรือได้รับการแต่งตั้งโดยไทคิชา (ประเทศไทย) และจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดดังกล่าวได้
5. สิทธิในเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่ง แบ่งปัน หรือแสดงโดยผู้ใช้ใน SNS นั้นยังคงเป็นสิทธิของผู้ใช้ ทั้งนี้ ด้วยการส่ง แบ่งปัน แสดง หรือการจัดให้ไว้ซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ผ่าน SNS ผู้ใช้ได้ให้สิทธิแก่ไทคิชา (ประเทศไทย) ที่จะใช้ จัดเก็บ ทำขึ้นใหม่ ประมวลผล ปรับปรุง แก้ไข เผยแพร่ โอน และแจกจ่ายเนื้อหาและข้อมูลนั้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ และในสื่อสังคมใด ๆ
6. ผู้ใช้ SNS นี้จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้ (รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น) ในการใช้ SNS
 • การเผยแพร่ ส่งต่อ หรือนำเข้าสู่ SNS ซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ดังต่อไปนี้
  1. เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นเท็จ บิดเบือนหรือไม่เป็นความจริง ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน หรือเพื่อก่อให้เกิดการกระทำความผิดต่อราชวงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการก่อการร้าย
  2. เนื้อหาหรือข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจาร
  3. รูปภาพที่ปรากฏภาพของบุคคลภายนอกที่ถูกสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม ดัดแปลง หรือ บิดเบือนด้วยวิธีการ โดยประการใด ๆ ที่น่าจะทำให้ผู้นั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
 • การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิและประโยชน์ของไทคิชา (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ ผู้ใช้อื่น ๆ และบุคคลภายนอก
 • การกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ไทคิชา (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ ผู้ใช้อื่น และบุคคลภายนอกโดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกียรติยศ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเป็นส่วนตัว และอื่น ๆ (อันรวมถึงการกระทำที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ อาทิเช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ (mail address) หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ เช่นว่านั้น ของบุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หรือโดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้น) และ/หรือการกระทำซึ่งเป็นการแทรกแซงธุรกิจ
 • การปลอมเป็นผู้อื่นหรือการกระทำใด ๆ ด้วยเจตนาเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความสับสน หรือหลอกลวงผู้ใช้อื่น ๆ หรือบุคคลภายนอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นกระทำโดยหรือกระทำแทนบุคคลใด เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่บุคคลใด
 • การละเมิดหรือแอบอ้างลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของไทคิชา (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ หรือบุคคลใด ๆ และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความสับสนแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิใด ๆ ดังกล่าว
 • การนำเข้าสู่ SNS ซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีลักษณะก้าวร้าว หยาบคาย หรือรุนแรง เกินกว่าที่วิญญูชนพึงยอมรับได้
 • การท้าทาย ปลุกปั่น ชักจูงผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลใด เพื่อก่อให้เกิดการโต้เถียง ข้อพิพาท การทะเลาะวิวาท หรือความวุ่นวาย ซึ่งมิใช่การแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ตามปกติโดยวิญญูชน
 • การเหยียดหยาม รังควาน ข่มขู่ คุกคาม หรือการกระทำที่มุ่งร้ายใด ๆ ต่อผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอก
 • การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางศาสนาหรือการเมือง หรือการเชิญชวนให้เข้าร่วมองค์กรทางศาสนาหรือการเมืองใด ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวอื่น ๆ
 • การเชิญชวนให้ลงทุน บริจาค จัดหาเงินทุน หรือซื้อสินค้าหรือบริการ และอื่น ๆ
 • การแนะนำหรือเผยแพร่จุดเชื่อมต่อ (Link) ไปยังเนื้อหาที่ประสงค์ร้าย เว็บไซต์อื่น ๆ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ไทคิชา (ประเทศไทย) เห็นว่าไม่เหมาะสม และ/หรือการเชิญชวนให้เข้าดูซึ่งสิ่งดังกล่าว และ/หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งใช้ SNS นี้เป็นเครื่องมือในการดาวน์โหลดไฟล์ (Download file)
 • การเบี่ยงเบนข้อมูลที่ได้รับจาก SNS นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • การส่งโปรแกรม (Program) หรือไฟล์ (File) ที่อันตราย อาทิเช่น ไวรัส (Virus) หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ไปยัง ไทคิชา (ประเทศไทย) ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอก และการใช้ SNS นี้เพื่อขัดขวางการทำงานตามปกติของซอฟต์แวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)
 • การเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาโดยไม่มีอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะเผยแพร่ในไซต์ (Site) นี้
 • การรบกวน ควบคุม ขัดขวางการให้บริการและการใช้ SNS นี้ของไทคิชา (ประเทศไทย) ผู้ใช้รายอื่น และบุคคลภายนอก
 • การเข้าถึงข้อมูลใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ SNS ซึ่งมิได้มุ่งหมายให้สามารถเข้าถึงได้ โดยการกระทำที่ไม่สุจริต อาทิเช่น การแฮก (Hack) การดักรับข้อมูลระหว่างขั้นตอนการส่งหรือโอนข้อมูล และการกระทำใด ๆ ซึ่งควบคุมและ/หรือทำสำเนาไว้ซึ่ง SNS นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • การก่อให้เกิดความเสียหาย ทำลาย บิดเบือน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้รายอื่นใน SNS หรือซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของ SNS
 • การเข้าถึง ระงับ ควบคุม เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งระบบหรือมาตรการทางความปลอดภัยของ SNS แก่บุคคลภายนอกใด ๆ
 • การใช้ SNS เพื่อกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • การกระทำอื่นใดที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบายฯ นี้ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน กฎหมาย กฎระเบียบทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่ไทคิชา (ประเทศไทย) เห็นว่าไม่เหมาะสม
7. โดยการใช้ SNS นี้ ผู้ใช้มีความเข้าใจอย่างครบถ้วนและยินยอมให้ไทคิชา (ประเทศไทย) เข้าถึง รวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้) ของผู้ใช้ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง เนื้อหา การติดต่อสื่อสาร และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดของผู้ใช้ ที่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อและนามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ รูปภาพที่ปรากฏภาพลักษณ์ของผู้ใช้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และรวมถึง เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ทั้งนี้ ที่ได้ให้ไว้แก่ไทคิชา (ประเทศไทย) หรือได้เปิดเผยไว้อย่างเป็นสาธารณะ และที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับไทคิชา (ประเทศไทย) ผ่านทาง SNS
 • ไทคิชา (ประเทศไทย) มีสิทธิเข้าถึง รวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
  1. เพื่อระบุปัญหาทางเทคนิค การยืนยันความถูกต้องของตัวตนและกิจกรรมของผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบ จัดการ ควบคุม และป้องกันการกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายฯ นี้
  2. เพื่อทำการวิเคราะห์และปรับปรุง SNS และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของไทคิชา (ประเทศไทย)
  3. เพื่อทำการติดต่อและสื่อสารกับผู้ใช้ ลูกค้า เพื่อแจ้งข่าวสาร การส่งเสริมการขาย และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอื่น ๆ ของไทคิชา (ประเทศไทย) ตลอดจนการแก้ไข ปรับปรุง หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ นี้
  4. เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินตลอดจนธุรกิจของไทคิชา (ประเทศไทย)
  5. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย การร้องขอหรือคำสั่งของภาครัฐ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของบุคคลใด ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยและประโยชน์สาธารณะ
 • ไทคิชา (ประเทศไทย) มีสิทธิเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลดังต่อไปนี้ และไทคิชา (ประเทศไทย) จะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ เว้นเสียแต่ข้อมูลดังกล่าวนั้นได้ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
  1. บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ และหุ้นส่วนธุรกิจของไทคิชา (ประเทศไทย)
  2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยไทคิชา (ประเทศไทย) เพื่อให้ทำการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน การวิจัยและการสำรวจ ตลอดจนการจัดการปัญหาทางเทคนิคให้แก่ไทคิชา (ประเทศไทย)
  3. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของภาครัฐ เมื่อได้รับการร้องขอหรือคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น หรือเมื่อไทคิชา (ประเทศไทย) เห็นว่าเป็นการสมควรและจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย การร้องขอหรือคำสั่งของภาครัฐ เพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคลใด ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยและประโยชน์สาธารณะ
  4. ในกรณีของการควบกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การล้มละลาย การจัดองค์กรใหม่ การโอนกิจการ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนไปยังองค์กรอื่นเนื่องด้วยเหตุดังกล่าว
 • ผู้ใช้มีสิทธิที่จะเข้าถึง ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง ระงับ ลบ และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของไทคิชา (ประเทศไทย) ตลอดจนสิทธิที่จะขอให้ไทคิชา (ประเทศไทย) ดำเนินการดังกล่าว ขอให้เปิดเผยถึงวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ให้แก่ผู้ใช้
8. ในกรณีที่ไทคิชา (ประเทศไทย) เห็นว่าผู้ใช้รายใดฝ่าฝืนนโยบายฯ นี้ ไทคิชา (ประเทศไทย) มีสิทธิที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อผู้ใช้นั้นได้ตามที่เห็นสมควรตามแต่กรณี ซึ่งรวมถึงดังต่อไปนี้
 • ตักเตือนผู้ใช้สำหรับการฝ่าฝืนนั้น
 • เรียกให้ผู้ใช้หยุด และ/หรือแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฯ
 • ลบเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้จาก SNS
 • ระงับการใช้งาน SNS ของผู้ใช้เป็นการชั่วคราว
 • ระงับการใช้งาน SNS ของผู้ใช้ถาวร
 • การดำเนินการอื่นใดที่ไทคิชา (ประเทศไทย) เห็นสมควรและจำเป็นตามแต่กรณี
9. ผู้ใช้ตกลงและเข้าใจว่าไทคิชา (ประเทศไทย) จะจัดให้ SNS นั้นสามารถปฏิบัติการได้และสามารถใช้การได้สำหรับผู้ใช้ตามสภาพที่เป็นอยู่และที่มีอยู่ ผู้ใช้จะใช้และอ้างอิงเนื้อหา ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่จัดให้ไว้หรือได้รับผ่าน SNS นี้จากผู้ใช้รายอื่นด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ไทคิชา (ประเทศไทย) จะไม่รับรอง กระทำแทน ยอมรับ สนับสนุน หรืออนุมัติซึ่งความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องแท้จริง และความสมบูรณ์ของเนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวที่ให้ไว้โดยผู้ใช้หรือสิ่งอื่นใด และจะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ การสูญหายของข้อมูล หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากการใช้ SNS และไม่ว่า SNS นั้นจะปฏิบัติการอย่างเป็นปกติหรือปราศจากความบกพร่องหรือไม่ก็ตาม
10. ไทคิชา (ประเทศไทย) สามารถแก้ไขเนื้อหาของนโยบายฯ นี้ได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ในกรณีดังกล่าว เงื่อนไขที่ถูกแก้ไขนั้นจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ไทคิชา (ประเทศไทย) ได้เผยแพร่เงื่อนไขนั้นใน SNS หรือด้วยวิธีการอื่นใด และภายหลังจากนั้นให้ใช้บังคับเงื่อนไขที่ถูกแก้ไขนั้นแก่ผู้ใช้ SNS ทุกราย
11. ผู้ใช้รับรองและรับประกันแก่ไทคิชา (ประเทศไทย) ว่าผู้ใช้มีความสามารถและอำนาจโดยสมบูรณ์ที่จะผูกพันตนตามนโยบายฯ นี้และที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้นโยบายฯ นี้
12. ผู้ใช้จะต้องไม่ถูกจำกัดหรือกีดกันโดยกฎหมายที่จะผูกพันตนตามนโยบายฯ นี้หรือที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามนโยบายฯ นี้ ผู้เยาว์ตามกฎหมายจะสามารถใช้ SNS ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น สำหรับผู้ใช้รายใดที่ใช้ SNS ในนามขององค์กร ผู้ใช้จะต้องมีอำนาจที่จะดำเนินการดังกล่าวและที่จะทำให้องค์กรนั้นถูกผูกพันตามนโยบายฯ นี้
13. ให้นโยบายฯ นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
14. ผู้ใช้จะต้องเยียวยาและชดใช้ให้แก่ไทคิชา (ประเทศไทย) จากหรือต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวง ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้ของผู้ใช้
15. ผู้ใช้ตกลงว่าการไม่ใช้สิทธิ หรือการเยียวยาใด ๆ ภายใต้นโยบายฯ นี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการใช้ที่ล่าช้าโดยไทคิชา (ประเทศไทย) นั้น ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ และการใช้สิทธิหรือการเยียวยาคราวหนึ่งคราวใดหรือการใช้เพียงแต่บางส่วนนั้นไม่เป็นการกีดกันการใช้สิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดต่อไป บรรดาสิทธิและการเยียวยาที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ นี้นั้นเป็นการเพิ่มเติมขึ้นและไม่เป็นการยกเว้นซึ่งสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายในปัจจุบันหรือในภายหลัง หรือโดยประการอื่นใด
16. ผู้ใช้เข้าใจว่าข้อมูลที่เผยแพร่โดยพนักงานของไทคิชา (ประเทศไทย) ในสื่อสังคมนั้นมิได้เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการ และ/หรือเป็นความคิดเห็นของไทคิชา (ประเทศไทย) ทั้งนี้ วิธีการติดต่อ ความสามารถในการตอบรับ ระยะเวลาในการตอบสนอง และอื่น ๆ อาจมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีทางการของไทคิชา (ประเทศไทย) หรือ เนื้อหาของข้อสอบถาม
17. สำหรับข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคม หรือนโยบาย ฯ นี้ โปรดติดต่อไปยังที่อยู่ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ด้วย
[puri-na@taikisha.co.th]
18. นโยบายฯ นี้ประกาศใช้ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

ติดต่อเรา

Vege-factory showroom Monday - Friday : 9:00am. - 16:00 pm.
closed on Saturdays, Sundays, and public holidays

48 Moo. 2, Asia Rd., Talingchan, Bang Pa-in, Ayutthaya, 13160, Thailand

E-mail. puri-na@taikisha.co.th
TEL. 035-352-315-21   |   FAX. 035-352-322

Google Map