Aug 26, 2022 ข่าว

ตราสินค้าพิวรีน่าได้รับการรับรองเครื่องหมาย Q-GAP ที่แนะนำโดยกรมวิชาการเกษตรสำหรับกระบวนการเพาะปลูก

GAP เป็นตัวย่อที่หมายถึงการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม

หมายถึง แนวทางเพื่อการทำการเกษตรที่ยั่งยืนและนำไปสู่การปรับปรุงการควบคุมคุณภาพการผลิตและประสิทธิภาพ

ของการผลิตสินค้าเกษตรและเพื่อการรับรู้ของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานเกษตรกรรม

ใบรับรองเครื่องหมาย Q-GAP จะมอบให้กับเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นเครื่องหมายแสดงว่าฟาร์มนั้นเป็นฟาร์มที่ดีมีมาตรฐาน